Leydekker, Melchior / van der Vorm, Pieter / Werndly, Georg Henrik (1731–1733): ʼElkitab, ʼij̄a ʼîtu, segal̄a Sûrat Perdjandjîʹan Lâma dʹan Bahâruw: ʼâtas tîtah segal̄a tuw̄an pem̄arentah Kompanij̄â tersâlin kapad̄a bahâsa Malâjuw [The Bible in Malay], Amsterdam

Erwähnt in: